PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Neděle 31.05.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Šilheřovice, Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2001

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Šilheřovice vydává na základě § 10 a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I.
Obecná ustanovení

Čl. 1
Účel vyhlášky

Touto vyhláškou obec Šilheřovice (dále jen obec) stanoví systém sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území obce.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška se vztahuje na :
a) fyzické osoby, při jejichž činnosti na území obce vzniká odpad, pokud nejde o odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti,
b) osoby, které jsou vlastníky, nebo správci nemovitostí na území obce, ve kterých vzniká odpad,
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s obcí písemnou dohodu o využívání systému nakládání s odpady podle čl. 13 této vyhlášky (dále jen původci),

Čl. 3
Základní pojmy

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Velkoobjemový odpad je komunální odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.
Využitelný odpad je složka komunálního odpadu určená k recyklaci (např. papír, plasty, sklo, kovy).
Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu.
Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti.
Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro potřeby této vyhlášky se původcem odpadu rozumí i pořadatel veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane i vlastníkem tohoto odpadu.
Oprávněná osoba je každá osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona 1) nebo podle zvláštních předpisů.
Pověřená osoba je každá osoba, která má s obcí uzavřenou smlouvu o nakládání s odpadem.
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice, kontejner, odpadkový koš).
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stále stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s organizací, pověřenou obcí k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a po dohodě s vlastníkem pozemku, popřípadě po dohodě s pověřenou osobu.
Svozem komunálního odpadu se rozumí všechny činnosti spojené s překládáním složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla.

Část II.
Nakládání s odpadem
Čl. 4
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
- využitelný odpad (papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné, kovový odpad)
- nebezpečný odpad (vyřazené léky, chemikálie, zářivky, baterie a monočlánky, elektronika, zbytky barev a ředidel, obaly od chemikálií a jiné)
- velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné)
- zbytkový odpad (komunální odpad po vytřídění využitelného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu)

Čl. 5
Určená místa pro odkládání komunálního odpadu

a) Sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad. Jejich stanoviště určí vlastník nebo správce nemovitosti podle čl. II této vyhlášky.
b) Sběrné nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu, jejichž stanoviště je v ulici Střední / u Obecního úřadu /, v ulici Zahradní / u Středního odborného učiliště/, v ulici Horní / u Prodejny p. Čurajové, v ulici Maštalní /, v ulici Dolní / u autobusové zastávky "Ricka", v ulici Ke kovárně a ve dvoře Paseky.
c) Velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny střídavě v jednotlivých ulicích obce na stanovištích předem zveřejněných na úřední desce a obecním zpravodaji.
d) Sběrné místo k soustřeďování sběru nebezpečných odpadů podle ustanovení čl. 8 této vyhlášky bude parkoviště před Minimarketem p. Jana Martička.

Čl. 6
Svoz komunálního odpadu

Svoz zbytkového komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně s minimální frekvencí 1x za 14 dní. Tento svoz a svoz ostatních vytříděných složek provádí oprávněná osoba podle harmonogramu odsouhlaseného obcí.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

Původci odpadů a fyzické osoby, které produkují stavební odpad, jsou povinni tento odpad vytřídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu.
Zneškodnění stavebního odpadu na řízené skládce je možné pouze v případě, že původci odpadu a fyzické osoby nenašli výše uvedené využití pro jimi produkovaný stavební odpad.

Čl. 8
Nakládání s nebezpečným odpadem

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, zbytky barev a rozpouštědel , vyřazená spotřební elektronika, monočlánky atd.) jsou občané povinni odděleně shromažďovat, třídit a odkládat k využití nebo k zneškodnění na předem vyhlášených stanovištích přímo do sběrných nádob při svozu nebezpečného odpadu. Sběr a svoz nebezpečných odpadů provádí pověřená osoba na základě časového harmonogramu stanoveného obcí.
Termín a stanoviště svozu nebezpečných složek komunálního odpadu zveřejňuje obecní úřad způsobem v místě obvyklým v dostatečném předstihu.

Čl. 9
Nakládání s velkoobjemovým odpadem

Pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistavovány mobilní velkoobjemové kontejnery oprávněné osoby podle rozpisu schváleného obcí na stanovištích podle článku 5 této vyhlášky.

Část III
Povinnosti podle této vyhlášky
Čl. 10
Všeobecné povinnosti

Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství
b) komunální odpad třídit dle systému stanoveného obcí (čl. 4) a dle pokynů oprávněné osoby
c) odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu na místa určená v čl. 5
d) nebezpečné složky komunálního odpadu předávat pouze na určená místa a v určený čas při svozu nebezpečného odpadu
e) zbytkový odpad ukládat výhradně do sběrných nádob
Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob.
Za neplnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky je považováno zejména:
- odkládání odpadů mimo místa určená dle čl. 5 této vyhlášky
- odkládání žhavého popela a hořících předmětů, nebezpečného odpadu, uhynulých zvířat, tekutých odpadů, využitelných odpadů, velkoobjemový odpad, stavební a demoliční odpad do sběrných nádob pro zbytkový odpad
- zapalování, udupávání nebo jiné zhutňování obsahu sběrných nádob
- spalování odpadů v tepelných zdrojích
- ukládání komunálního odpadu vznikajícího v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích
- odkládání jiného odpadu do sběrných nádob, než pro které jsou určeny

Čl. 11
Povinnosti vlastníka nemovitosti

Vlastníci a správci jsou povinni:
a) zajistit pro zbytkový odpad vznikající na jeho nemovitosti odpovídající sběrnou nádobu, resp. nádoby
b) zajistit si stálé stanoviště sběrných nádob nenarušující vzhled obce
c) zajistit, aby sběrné nádoby na stálých stanovištích a v místech svozu neomezovaly ani neohrožovaly plynulost silničního provozu ani bezpečnost chodců
d) udržovat samotná stanoviště sběrných nádob a nejbližší okolí v čistotě
e) zajistit přístup ke sběrným nádobám (např. úklid sněhu) tak, aby bylo možno realizovat svoz odpadu
f) zajistit přemístění sběrných nádob z jejich stálého stanoviště do místa svozu a dále jejich následné vrácení na stálé stanoviště v den svozu

Čl. 12
Povinnosti oprávněné osoby

) zcela vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a k hygienickým závadám
b) uklidit veškerý komunální odpad nebo jeho složky, které znečistí místo manipulace v den svozu
c) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na místo přistavení
d) upozornit vlastníky nemovitostí nebo správce nemovitostí na případné porušení povinností uvedených v této vyhlášce

Část IV.
Čl. 13
Původci odpadů

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Část V.
Závěrečná ustanovení
Čl. 14
Sankce

Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů 1´2).

Čl. 15
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 1/98 ze dne 12. 3. 1998 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

Čl. 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002

V Šilheřovicích dne 12. 12. 2002

Karel Machala, v.r. Místostarosta obce

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r.
Starostka obce

Odkazy:
1) zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
2) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 13.12.2001
Sňato: 29.12.2001

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 11.02.2003 v 07:38 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
      TURISTIKA